NÍŽE NAJDETE REKLAMAČNÍ ŘÁD V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE

BELOW YOU WILL FIND THE COMPLAINTS PROCEDURE IN THE CZECH AND ENGLISH LANGUAGES

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen „Kupující“) při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u společnosti VOLLMONDEN GROUP s.r.o. (dále jen „Prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu www.specialtimepiece.cz. V případě, že potřebujete získat jakékoliv informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 602 460 013 nebo e-mailem na adresu info@specialtimepiece.cz.

I. Obecné podmínky reklamace

Povinnosti Kupujícího:

Kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím dobře prohlédnout a v případě shledání optických vad ihned informovat dopravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou z následujících možností:

 • Na e-mailovou adresu info@specialtimepiece.cz, nebo na telefonním čísle 602 460 013

 • Osobně v prodejně Týnská 622/17, 110 00 Praha 1 (dále jen „Prodejna“)

 • Řešit v autorizovaném servisním středisku výrobce uvedeném v záručním listu

Povinnosti Prodávajícího:

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců na nové zboží. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě.

III. Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení:

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vniklá:

 • mechanickým poškozením zboží

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,

 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 10.9.2018. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

COMPLAINTS PROCEDURE

The Complaints Procedure contains informations for the customer (hereinafter referred to as the “Buyer”) when making a complaint about goods purchased from VOLLMONDEN GROUP s.r.o. (hereinafter referred to as the „Seller“) through the online store www.specialtimepiece.cz. If you need to obtain any information on the settlement of your complaint, you can contact us at +420 602 460 013 or by e-mail at info@specialtimepiece.cz.

I. General conditions of the complaint

Obligations of the Buyer:

The buyer is obliged, in his own interest, to inspect the delivered goods well before taking over and, in the event of optical defects, to immediately inform the carrier who delivered the goods or the seller who sold the goods. In the event of a later complaint during the warranty period, the buyer can inform the seller in one of the following ways:

 • To the e-mail address info@specialtimepiece.cz, or to the telephone number +420 602 460 013

 • Personally in the store Týnská 622/17, 110 00 Prague 1 (hereinafter referred to as the „Store“)

 • Solve in the manufacturer’s authorized service center specified in the warranty card

Obligations of the Seller:

Complaints, including defects, will be settled without undue delay, by law no later than 30 days from the date of the complaint, unless the Seller and the Buyer agree otherwise.

II. Length of warranty

The warranty period begins on the day of receipt of the goods by the buyer, ie the day stated on the warranty card. The statutory warranty period is generally 24 months for new goods. The warranty period for used goods is 12 months. The length of the warranty period is always marked on the warranty card.

III.

Warranty conditions
 
General provisions:
 

This complaint procedure was prepared in accordance with the Civil Code and applies to goods whose complaint was lodged during the warranty period.

A sales receipt is attached to each item. By accepting the goods, the customer confirms his agreement with the warranty and business conditions. If the goods are not personally collected, the acceptance of the goods means the moment when the goods are received from the carrier.

If the customer finds any difference between the delivery note and the goods actually delivered (in type or quantity), he is obliged to submit immediately (within 72 hours at the latest) a message addressed to the seller who issued the sales document. If he does not do so, he runs the risk that his subsequent claim will not be accepted.

The right to claim the warranty does not apply to damage caused by:

 • mechanical damage to the goods,

 • using the goods in conditions that do not correspond in their parameters to the parameters specified in the instructions booklet,

 • unprofessional handling, servicing, or neglect of care of the goods

IV. Final Provisions

This complaint procedure is valid from September 10, 2018. We reserve the right to make changes to the complaint procedure.

KONTAKT

Special Timepiece

Týnská 622/17

110 00 Praha 1 – Staré Město

PO   13:00 – 18:00

ÚT   13:00 – 18:00

ST   13:00 – 18:00

ČT   13:00 – 18:00

PÁ   13:00 – 18:00

 

Návštěva mimo otevírací dobu

po telefonické domluvě.