NÍŽE NAJDETE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE

BELOW YOU WILL FIND THE TERMS AND CONDITIONS IN THE CZECH AND ENGLISH LANGUAGES

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Základní ustanovení

  – Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje hodinářského zboží mezi společností VOLLMONDEN GROUP s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

  – Prodávající: Prodávajícím je společnost VOLLMONDEN GROUP s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 24142913 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ24142913, zabývající se prodejem hodinářského zboží a elektroniky.

  – Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

  – Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), jakož i předpisy souvisejícími.

  – Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

  – Kupujícím se pro potřeby čl. VI těchto VOP rozumí spotřebitel dle části IV., hlavy I., dílu IV zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

 1. Bezpečnost a ochrana informací

  – Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 2. Otevírací doba

  – Prodejna na adrese Týnská 622/17, 110 00 Praha 1 (dále jen „Prodejna“):

  – Po-Pá: 13:00 – 18:00.

 3. Ceníky

  – Ceníky platné pro Prodejnu jsou k dispozici v Prodejně.

 4. Objednávání

  – Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

 1. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že Spotřebitel odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně Prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou). Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní od doručení.

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@specialtimepiece.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:……………………“. Datum a podpis.

  • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Poštovné a další náklady na vrácení produktu platí kupující. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

  • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání Kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží zakoupené Kupujícím osobně v provozně Prodávajícího.

 1. Platební podmínky

– platba v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zboží

– na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)

– Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

 1. Dodací podmínky

  – Osobní odběr (zdarma): Objednané zboží je možné vyzvednout v Prodejně po potvrzení objednávky.

  – Zasílání přepravní službou – Objednané zboží bude odesláno přepravní službou DHL. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

  – Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@specialtimepiece.cz, u dopravce zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o tom neprodleně zaslat e-mailem či poštou Prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

 2. Záruční podmínky

  – Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

 3. Závěrečná ustanovení

  – Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

TERMS AND CONDITIONS

 1. Basic Provision

  These General Terms and Conditions (hereinafter referred to as „GTC“) govern the relationship between the buyer and seller in the sale of watch goods between VOLLMONDEN GROUP s.r.o. (hereinafter referred to as the „Seller“) and its customers (hereinafter referred to as the „Buyer“).

  Seller: The seller is the company VOLLMONDEN GROUP s.r.o., which is a registered business entity with ID number 24142913 and a registered VAT payer with VAT number CZ24142913, dealing with the sale of watch goods and electronics.

  Buyer: At the beginning of the business relationship, the Buyer provides the Seller only with his contact details, necessary for the smooth execution of the order, or the data he wants to have stated on the purchase documents.

  Legal relations between the Seller and the Buyer not expressly regulated by these GTC are governed by the relevant provisions of Act no. No. 89/2012 Coll., (Civil Code), as well as related regulations.

  The Buyer is aware that by purchasing products that are in the Seller’s business offer, no rights arise to use the registered trademarks, trade names, company logos or patents of the Seller or other companies, unless otherwise agreed in a specific case by a special contract.

  For the needs of Article VI of these GTC, the buyer means the consumer according to Part IV, Title I, Part IV of Act No. 89/2012, the Civil Code.

 1. Information security and protection

  The Seller declares that all personal data are confidential, will be used only to perform the contract with the Buyer and will not be otherwise disclosed, provided to a third party, etc., except for situations related to distribution or payment related to the ordered goods (name and delivery address) .

 2. Opening hours

  Store at Týnská 622/17, 110 00 Prague 1 (hereinafter referred to as the „Store“):

  – Mon-Fri: 13:00 – 18:00.

 3. Price lists

  Price lists valid for the Store are available in the Store.

 4. Ordering

  The buyer will receive the goods at the price valid at the time of ordering. In the case of special goods to order, or goods that are not in stock, the Seller will confirm to the Buyer in advance by phone or e-mail the price and delivery date. The Seller is entitled to change this price due to the current market situation and depending on the development of the CZK exchange rate against foreign currencies. If the Buyer does not agree with such a change, he will not confirm the order and it is not realized.

 1. Withdrawal from the contract

Withdrawal from the contract in the event that the Consumer has collected the goods in a manner other than in person at the Seller’s premises (it was delivered to him by a transport service). The deadline for withdrawal from the contract is 14 days from delivery.

In accordance with Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, the Consumer has the right to withdraw from the contract within 14 days of receipt of the goods if he ordered the goods other than in person and was delivered to him by any transport service. If the Consumer decides to withdraw within this period, the following conditions must be met:

  • Send a letter (preferably by e-mail to info@specialtimepiece.cz) with the text: „I want to unilaterally withdraw from the contract dated DD.MM.YYYY No. (invoice number) and request a refund of the amount paid for the goods to account number: …… …………… … „. Date and signature.

  • Goods sent and delivered back to the Seller’s address must be in the original undamaged packaging, must be undamaged, complete (including accessories, instructions, etc.) and with a copy of the proof of purchase. Postage and other costs for returning the product are paid by the buyer. We recommend you to insure the goods. In the event of non-compliance with any of the above requirements, the Seller has the right to refuse the returned goods or proportionally reduce the amount for which the goods will be taken back.Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání Kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

  •  The possibility to withdraw from the contract does not apply to the delivery of goods modified at the Buyer’s request or to goods ordered specifically and explicitly at his request and which were not in stock at the time of the order and other goods whose use consumes part of its value and can not be returned to its original condition before will buy.

The possibility to withdraw from the contract does not apply to goods purchased by the Buyer in person at the Seller’s store.

 1. Payment Terms

payment in cash or by credit card upon personal receipt of the goods

cash on delivery upon delivery of goods (cash is received from the customer by the carrier)

The goods remain the property of the Seller until full payment.

 1. Terms of delivery
   

  Personal collection (free of charge): Ordered goods can be picked up at the Store after order confirmation.

  Shipping service – Ordered goods will be shipped by DHL or DPD. The price of transport is governed by the price list current on the day of the order.

  Incomplete or damaged shipment must be immediately notified by e-mail to the address info@specialtimepiece.cz, to initiate a complaint procedure with the carrier and to send a copy of the record immediately to the Seller by e-mail or post. If a claim for damaged goods is not initiated on the day of receipt, additional claims for incompleteness or damage to the delivery will not be taken into account.

 2. Warranty conditions

  The warranty conditions for the goods are governed by the Seller’s Complaints Procedure.

 3. Final Provisions

  These General Terms and Conditions are valid from 1 September 2018 and supersede all previous provisions and customs. The seller reserves the right to change these General Terms and Conditions without prior notice.

KONTAKT

 

Special Timepiece

Týnská 622/17

110 00 Praha 1 – Staré Město

PO   13:00 – 18:00

ÚT   13:00 – 18:00

ST   13:00 – 18:00

ČT   13:00 – 18:00

PÁ   13:00 – 18:00

 

Návštěva mimo otevírací dobu

po telefonické domluvě.